ZAKRES USŁUG

Zakres usług obejmuje pomoc prawną świadczoną zarówno w formie porad prawnych i sporządzania opinii prawnych, jak również zastępstwa i reprezentacji przed sądami, prokuraturami oraz innymi jednostkami, czy organami administracyjnymi. W szczególności :

– sprawy cywilne

reprezentacja przed sądami wszystkich instancji w sprawach z zakresu prawa zobowiązań, prawa spadkowego, jak i w sprawach dotyczących nieruchomości, przygotowywanie projektów umów, windykacja należności, dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień;

– sprawy rodzinne

reprezentacja we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty, podział majątku, ustalenie ojcostwa, a także prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, rozporządzenia Rady nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, rozporządzenia nr 883/2004 i 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

– sprawy karne

obrona w sprawach karnych, karnych skarbowych i wykroczeń na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed sądami wszystkich instancji;

reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego;

– sprawy gospodarcze

obsługa osób prawnych;

reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej;

sporządzanie projektów umów i opinii prawnych;

– sprawy administracyjne

reprezentowanie stron przed organami administracji państwowej i samorządowej,

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest każdorazowo indywidualnie z Klientem w oparciu o treść Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Jego wysokość pozostaje uzależniona od stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy oraz przewidywanego czasu trwania usługi.